دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی

نمایش اعضا
نمایش بر اساس حروف الفبا :


واحد مستقر : نام و نام خانوادگی :
قباد آذری تاکامی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
فرنوش  ارفعی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمد امین  اسلام پور
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
حمیدرضا  اشراقی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
احمد اصغری
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمد  افشارنسب
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
قاسم  اکبری
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
امیر علی انوار
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمدحسن  بزرگمهری فرد
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
منصور بیات
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
نگار  پناهی کازرونی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سیدعلی  پوربخش
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
ایرج  پوستی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
پرویز  تاجیک
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
محمود  جمشیدیان
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
علیرضا جهاندیده
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سعید  چرخکار
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
سعید  حصارکی
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
ناصر  حقوقی راد
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
دکتر عادل حقیقی خیابانیان اصل
محل خدمت: دانشکده علوم دامپزشکی
1 2 3
^